Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities
1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Klant: de contractspartij van Van Smaak B.V. Van Smaak: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Van Smaak B.V., kantoorhoudende aan de Richterlaan 5 te Drachten (9207 JT), ingeschreven in het handelsregister onder nummer 01132159. Producten/diensten: maaltijd- en maaltijdcomponenten, boodschappendienst, handelsartikelen, dieetproducten en medicijnen in de breedste zin van het woord. Levering: overdracht van producten en/of diensten. Offerte: het telefonisch of schriftelijke aanbod van Van Smaak om tegen een bepaalde prijs/hoeveelheid producten / diensten te leveren. Overeenkomst: de schriftelijk en/ of elektronisch vastgelegde afspraken tussen Van Smaak en de klant, betreffende de levering van de producten/diensten. Ongebruikelijke situatie: iedere situatie waarop Van Smaak geen invloed heeft ofwel kon hebben, waardoor de levering van producten/diensten niet mogelijk is. Transport: het vervoeren van producten/diensten van/door Van Smaak naar de klant volgens de HACCP geldende normen. Leverancier: de organisatie die de producten/diensten levert aan de klant. HACCP: een preventief systeem dat gezondheidsrisico’s in bereidings- en behandelingsprocessen opspoort en deze vervolgens beheersbaar maakt. Klacht: een uiting van gedachten, waarnemingen of ontevredenheid.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten en de uitvoering van deze overeenkomsten, zoals tussen de klant en Van Smaak tot stand zijn gekomen.
2. Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn van kracht indien dit door Van Smaak uitdrukkelijk en schriftelijk aan de klant is bevestigd.
3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met de klant, waarbij voor de uitvoering een derde benodigd is.
4. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3 – Totstandkoming aanbiedingen, offertes en overeenkomsten
1. Alle door Van Smaak gedane aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een overeenkomst komt tot stand door het plaatsen van een schriftelijke of mondelinge bestelling door de klant en of het toesturen van een ingevulde menukaart(bestelling). De van toepassing zijnde algemene voorwaarden aanvaardt de klant bij een eerstvolgende bestelling na ontvangst van de algemene voorwaarden.
2. Als de klant redelijkerwijs begrijpt dat offertes of aanbiedingen een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten, kan Van Smaak niet worden gehouden aan de gedane offerte of aanbieding.

Artikel 4 – Prijzen en facturatie
1. De prijsopgaven zijn steeds vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De prijzen worden vastgesteld voor de duur van één kalenderjaar, tenzij anders overeengekomen. Van Smaak behoudt zich de mogelijkheid voor bij ongebruikelijke situaties de prijzen te wijzigen.
2. Facturatie vindt achteraf plaats per maand, tenzij anders aangegeven. De facturen vermelden het aantal geleverde maaltijden in de betreffende periode.
3. De overeengekomen prijs kan per 1 januari van elk nieuw jaar gecorrigeerd worden. Deze wijzigingen worden uiterlijk op de laatste dag van het lopende jaar doorgegeven, tenzij anders is overeengekomen.
4. Een klant kan alleen dan aanspraak maken op korting op de maaltijdprijs op basis van een lidmaatschap van een (thuis)zorgorganisatie, als de klant tevens instemt met het feit dat diens persoonsgegevens voor controle doeleinden gedeeld worden met de betreffende (thuis)zorgorganisatie

Artikel 5 – Levertijd en levering
1. De levering van de door Van Smaak geleverde producten/diensten is voor rekening en risico van Van Smaak.
2. Van Smaak streeft ernaar om binnen een redelijke termijn haar producten/diensten te leveren.
3. Mocht de levertijd overschreden worden, dan zal Van Smaak steeds in overleg met de klant naar een passende oplossing zoeken.
4. Indien de klant op moment van levering niet thuis is en er is geen sleutelovereenkomst afgesloten, dan zal het product mee terug worden genomen. De producten/diensten worden wel in rekening gebracht.
5. Bij ziekenhuisopname is de dag van opname ook de dag van creditering. Om hiervoor in aanmerking te kunnen komen, dient de klant dit uiterlijk op de dag van opname te melden. Wanneer een ziekenhuisopname vooraf gepland is, dan dient dit zo snel mogelijk aan Van Smaak te worden gemeld.
6. De klant is zelf verantwoordelijk voor een juiste handeling en bewaring van het product. Van Smaak kan geen toezicht houden op dit proces en accepteert dan ook geen aansprakelijkheid als gevolg van een onjuiste handeling of bewaring van het product. Na persoonlijke aflevering aan klant of aflevering in koelkast vervalt de verantwoordelijkheid voor Van Smaak.

Artikel 6 – Annuleringen
Indien de klant een bestelling kosteloos wil annuleren, dan kan dit tot 48 uur voor aflevering van de bestelling.

Artikel 7 – Betaling
1. Van Smaak hanteert een betalingstermijn op haar facturen van 14 dagen. Betaling van facturen, door middel van automatische incasso, vindt plaats op de 23e van elke maand of de eerste werkdag na de 23e.
2. Tenzij schriftelijk is overeengekomen, is de klant niet gerechtigd Van Smaak haar facturen te verrekenen met tegen- vorderingen uit welke hoofde dan ook.
3. Bij niet of niet tijdige betaling, dan wel niet of niet behoorlijke nakoming van enig op de klant rustende verplichting tegenover Van Smaak, is de klant vanaf de vervaldatum factuur de alsdan geldende wettelijke rente (handels- en/of consumententransacties) verschuldigd.
4. Verder is Van Smaak bij een betalingsachterstand gerechtigd de levering van producten/diensten stop te zetten, dit zonder nadere aankondiging.
5. Bij een betalingsachterstand is Van Smaak gerechtigd de vordering ter incasso uit handen te geven.
De (gerechtelijke en buitengerechtelijke) incassokosten zijn voor rekening van de klant. De overeenkomst wordt beëindigd op het moment dat de levering van producten/diensten wordt stopgezet. Dit onverminderd het recht tot betaling van het verschuldigde alsmede door ontbinding van de overeenkomst geleden schade.
6. De buitengerechtelijke incassokosten voor consumententransacties worden bepaald conform de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten, met een minimum van € 40,-. Bij handelstransacties wordt een percentage van 15% met een minimum van €40,- aan buitengerechtelijke incassokosten in rekening gebracht bij de klant.

Artikel 8 – Klachten
1. Klachten over door Van Smaak geleverde producten/diensten dienen na consumptiedag de eerstvolgende werkdag te worden gemeld, onder duidelijke opgave van de reden van de klacht. De klant kan de klacht kenbaar maken via www.vansmaak.nl door middel van het daarvoor bestemde klachtenformulier. Ook kan dit telefonisch kenbaar worden gemaakt via telefoonnummer 088-5115400. Als Van Smaak de klacht gegrond vindt, komt Van Smaak met een passende oplossing. Op www.vansmaak.nl is de klachtenprocedure beschreven
2. Klachten die Van Smaak ontvangt na de in artikel 8.1 genoemde termijn worden in behandeling genomen, en daar waar mogelijk zoekt Van Smaak een passende oplossing.
3. Klachten die bij Van Smaak zijn gemeld, ontslaan de klant niet van zijn betalingsverplichtingen.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid en vrijwaring
1. Indien zich in verband met de uitvoering van de opdracht onverwacht een omstandigheid voordoet, met als gevolg de aansprakelijkheid, dan is de aansprakelijkheid van Van Smaak beperkt tot maximaal het bedrag dat de bedrijfsaansprakelijkheids- verzekeraar in het betreffende geval uitkeert. Indien de verzekeraar om enige reden niet uitkeert, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot maximaal € 5.000,-.
2. Van Smaak is niet aansprakelijk voor door de klant dan wel enige derde geleden schade die het gevolg is van onjuist en/of ondeskundig gebruik door klant of door een derde van geleverde producten/diensten.
3. De klant vrijwaart Van Smaak voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade die het gevolg is of samenhangt met de levering van de producten/diensten.
4. Een aanspraak van de klant vervalt indien deze niet binnen een jaar schriftelijk en aangetekend is ingediend bij Van Smaak.
5. De aanvang van verjaring start op het moment dat de klant bekend was of redelijkerwijs kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraak baseert.

Artikel 10 – Ongebruikelijke situatie
1. Van Smaak is in geval van ongebruikelijke situaties gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk buitengerechtelijk te ontbinden. De klant kan geen vergoeding van door hem geleden schade vorderen.
2. Van Smaak zal in overleg met de klant zoeken naar een passende oplossing. Van Smaak blijft het recht houden zo nodig een passend alternatief aan te bieden voor de duur van 14 dagen. De klant is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de ongebruikelijke situatie voortduurt na 14 dagen, doch ook in dat geval heeft de klant geen recht op schadevergoeding.

Artikel 11 – Opzegging
1. Zowel de klant als Van Smaak kan de relatie tussen hen geheel of gedeeltelijk opzeggen. Als Van Smaak de relatie opzegt, deelt zij de reden van de opzegging schriftelijk mede aan de klant. Wanneer de klant de relatie wenst te verbreken, dient zij rekening te houden met de geldende opzegtermijn. Met uitzondering van individuele overeenkomsten, hanteert Van Smaak een algemene opzegtermijn van minimaal 1 week en/of een afname van minimaal 4 hoofdmaaltijden. Bij opzegging worden de tussen de klant en Van Smaak bestaande overeenkomsten zo spoedig mogelijk afgewikkeld met inachtneming van de daarvoor geldende termijnen.
2. Wanneer een klant overlijdt, zal bovengenoemde opzegtermijn vervallen. Nabestaanden dienen uiterlijk binnen 3 werkdagen door te geven aan Van Smaak dat de klant is overleden. De datum van overlijden is tevens de datum van de stopzetting van de overeenkomst.
3. Tijdens de afwikkeling blijven de algemene voorwaarden van Van Smaak van toepassing, tenzij dit anders is overeengekomen.

Artikel 12 – Geschillen beslechting
Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en uitvoering daarvan is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met de tussen Van Smaak en de klant gesloten overeenkomsten, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de Rechtbank Leeuwarden.